Dialog z AI: jak rozmawiać z ChatGPT, by osiągnąć sukces

Dialog z AI: jak rozmawiać z ChatGPT, by osiągnąć sukces

Efektywna komunikacja z AI jest niezbędna do pełnego wykorzystania jej możliwości. Kluczem do sukcesu, a zarazem pierwszym krokiem jest stworzenie dobrze zdefiniowanego promptu, który poprowadzi AI w odpowiedni sposób. Oto jak to zrobić.

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli wyjaśnijmy czym jest prompt. Zapytałam o to mój Chat GPT i odpowiedział konkretnie:

"Prompt w kontekście interakcji z ChatGPT, lub innymi modelami języka AI, to instrukcja lub zestaw instrukcji podawanych przez użytkownika, które kierują model do generowania odpowiedzi lub wykonania określonego zadania. Prompt może być prostym zapytaniem, kompleksowym poleceniem lub nawet szczegółowym scenariuszem, który zawiera kontekst, wymagania dotyczące formatu odpowiedzi, przykłady oraz szczególne oczekiwania co do treści wyjściowej.

Dobrze zdefiniowany prompt powinien być jasny i precyzyjny, tak aby sztuczna inteligencja mogła zrozumieć zamierzenia użytkownika i odpowiedzieć w sposób, który spełnia jego oczekiwania. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań, może też zawierać instrukcje dotyczące podziału pracy na mniejsze części, co pomaga modelowi w efektywniejszym radzeniu sobie z zadaniami. Prompt jest więc rodzajem komunikatu między użytkownikiem a AI, który inicjuje i kształtuje proces generowania odpowiedzi."

Odpowiedź jednak nie wyczerpuje tematu i nie wyjaśnia, jak budować prompt, aby skutecznie komunikować się ze sztuczną inteligencją. O tym poniżej.

Definiowanie kontekstu/ System Message

Zacznij od wiadomości systemowej, która ustanowi kontekst interakcji i zdefiniuje ogólny zarys tego, co ma zrobić model języka, np. "Wyobraź sobie, że jesteś konsultantem marketingowym pracującym z firmą e-commerce średniej wielkości". Dzięki temu ChatGPT lub inne narzędzie LLM (Large Language Model) zrozumie, w jakim "świecie" operuje.

Konkretne instrukcje

Następnie przedstaw konkretne instrukcje, czyli zadania do wykonania przez AI, takie jak: "Twoim celem jest opracowanie strategii marketingowej wykorzystującej AI. Strategie tę będziesz prezentował Klientowi na spotkaniu". Dzięki temu dajemy wskazówki: co powinno zostać zrobione i kto jest targetem.

Dostarczanie przykładów

By ułatwić AI zrozumienie Twoich oczekiwań, dostarcz mu przykładów. Przykład może wyglądać tak: "Twoja odpowiedź powinna zawierać elementy takie jak wykorzystanie AI w określaniu celów strategicznych. Możesz wzorować się na załączonym pliku ale nie ograniczaj się tylko do niego".

Określenie formatu wyjścia

Jasno zdefiniuj format odpowiedzi, np. "Proszę o przygotowanie strategii w formie zwięzłego dokumentu. Powinien on zawierać wstępne streszczenie (do trzech akapitów), następnie szczegółowy opis każdej proponowanej taktyki, z podziałem na sekcje i podpunkty. Każda sekcja powinna być wyraźnie oznaczona numeracją wielopoziomową (np. 1., 1.1, 1.2 itd.).

Podsumowanie

Na koniec, w podsumowaniu, przypomnij kluczowe punkty i odbiorców, np. "Pamiętaj, że dokument jest przeznaczony dla właściciela małej firmy, który nie jest specjalistą w dziedzinie AI. Język powinien być jasny, przystępny i skoncentrowany na praktycznych korzyściach wynikających z zastosowania AI w marketingu."
 
Tak wygląda prompt z lotu ptaka. Zejdźmy jednak jeszcze głębiej, aby osiągnąć lepszy rezultat.

Podział złożonych zadań

Duże zadania rozłóż na mniejsze, by ułatwić AI pracę i zapewnić większą precyzję. Możesz poprosić najpierw o przygotowaniu punktów prezentacji, a następnie o rozwinięcie każdego z nich. Jeśli otrzymane informacje wymagają rozwinięcia lub zmiany - napisz o tym jasno w kolejnym wpisie.

Systematyczne testowanie

Eksperymentuj z różnymi wariantami promptów, aby wybrać ten, który daje najlepsze rezultaty.
Stwórz bibilotekę dobrych promtów i wykorzystuj ją w przyszłości, ale jednocześnie nie bój się eksperymentować z nowymi instrukcjami i zadaniami dla AI.

Zawężanie zakresu odpowiedzi

Bądź konkretny określając efekt, który chcesz uzyskać. Jeśli celem ma byc artykuł - zaznacz przybliżoną liczbę znaków, jeśli prezentacja, to określ format docelowy oraz liczbę slajdów itd. Jeśli model ma korzystać z plików - zaznacz mu to, jeśli może przeszukiwać internet - napisz mu to lub powiedz. Zdarza się, że nie znajdąc odpowiedzi na zadane pytanie, Chat GPT zaczyna tworzyć nieprawdziwe informacje. Jeśli zdarza Ci się taka sytuacja - określ w swoim zapytaniu "jeśli nie znasz odpowiedzi - nie zmyślaj, tylko napisz, że nie znasz odpowiedzi". 

Czas na przemyślenia

Pozwól AI na chwilę "przemyślenia". jakkolwiek by to nie brzmiało, nie wszystkie odpowiedzi muszą być generowane natychmiast. Zmuś model do analizy zadaniakrok po kroku.

Podsumowując, dobrze napisany prompt do ChatGPT powinien być jak przewodnik po labiryncie myśli AI, jasno wskazujący kierunek i cel. Pamiętaj, że im bardziej precyzyjny i spójny jest prompt, tym bardziej trafne i użyteczne będą odpowiedzi. Zatem zanurkuj w świat AI z gotowością do eksperymentowania, a ChatGPT okaże się narzędziem niezwykle elastycznym i potężnym.


Wpis ten powstał przy użyciu Chat GTP4 (ok. 60%) i wiedzy z podcastu Leveraging AI prowadzonego przez Isara Meitisa.